A PANNON EGYETEM Georgikon Kar részéről a FAO ösztöndíjas program keretén belül 2015/2016-os tanévre meghirdetni kívánt magyar nyelvű MSc képzések:

 • Agrármérnöki Mester Szak
 • Növényorvosi Mester Szak
 • Természetvédelmi mérnöki Mester Szak
 • Vidékfejlesztési agrármérnök Mester Szak
 • Kertészmérnök Mester Szak
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök Mester Szak

 

Agrármérnöki Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 17")

Képzés neve: Agrármérnöki MSc Szak

Végzettség: Agrármérnök

Képzés célja:

A mesterképzést elvégző okleveles agrármérnökök szakterülete a mezőgazdasági termelés, tehát a növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeralapanyag-előállítás. Ismereteik összefoglalóan az agrártudományokat érintik, ám szakmájuk gyakorlásához természettudományi, műszaki, társadalom- és gazdaságtudományi területeken is otthonosan kell mozogniuk. Az okleveles agrármérnök nem pusztán szakértő, hanem általában szakmai vezető, irányító is lesz. A szakma művelése tehát az alapos szakismereteken kívül kreativitást, problémamegoldó és együttműködési képességet, valamint felelősségtudatot is megkövetel már a pálya kezdetén. A végzettség megszerzése után az agrármérnökök számos szakterületen kamatoztathatják tudásukat. Választhatják például a mezőgazdasági termelésirányítást, de dönthetnek úgy is, hogy a tudományos, ellenőrző vagy menedzseri pálya áll hozzájuk közelebb. A tudományos pályát választók az agrárium problémáinak felismerésére, megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére vállalkoznak. Az irányító tevékenység mellett döntő agrármérnökök a mezőgazdasági termelést, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki, minőségbiztosítási vagy akár pályázati feladatokat menedzselik. Az agrárgazdaságban végzett ellenőrző tevékenység például a környezetvédelmi előírások betartásának, érvényesítésének területét érinti.

Képzés időtartama:

4 félév nappali képzésben

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc vagy MSc végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján. Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Az alábbi táblázat mutatja az MSc programokhoz elfogadott kurzusokat. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Növényorvosi Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 18")

Képzés neve: Növényorvosi mesterszak

Végzettség: Növényorvos

Képzés célja:

A növényorvos alkalmas széles elméleti alapokon nyugvó, a növények védelmével kapcsolatos tervezői, fejlesztői, felsőszintű irányítói és szervezői, szaktanácsadási és szakigazgatási, valamint a kapcsolódó marketing feladatok ellátására.
A növényorvos képes diagnosztizálni a növényeket károsító szervezeteket (kórokozók, kártevők, gyomnövények), ismeri azok biológiáját, tömegszaporodási jelenségeit, a növényvédő szereket és azok hatásmechanizmusát, alkalmazásuk környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képes megelőzni a növényi károsítók által okozott károkat, alkalmazza a környezet peszticid terhelését csökkentő, ökológiai szemléletű, integrált növényvédelmi eljárásokat. Munkája során szem előtt tartja az élelmiszer, a fogyasztó, a felhasználó és a környezet biztonságát. Felsőfokú növényvédelmi képesítés alapján jogosult az engedélyhez kötött növényvédő szerek felhasználására.
A képzés további célja, hogy a kutatói pálya iránt elhivatottságot érző hallgatók alkalmasak legyenek a növényvédelem területén folyó tudományos kutatómunkára, és a Ph.D. képzésben való részvételre. A növényorvos szaktudására a termesztés minden fázisában szükség van, hiszen ismeri és ellenőrzi a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek vegyületeinek hatásmechanizmusát, a termesztés élelmiszer-higiénés, munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Szakmája gyakorlásához egy növényorvosnak tehát növénytani, biológiai szaktudása mellett műszaki, technológiai, természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, sőt szakigazgatási és menedzsmentismeretekkel is rendelkeznie kell.
Működési területük a mezőgazdasági termelésben jellemzően a növényi kártevők, kórokozók diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, kivitelezése, vezetése. A fejlesztés, kutatás területét választók környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozásában és megvalósításában, új növényvédelmi módszerek adaptálásában és továbbfejlesztésében vehetnek részt. A végzettek az államigazgatásban, szakmai ellenőrző szerveknél, valamint növényvédő szer gyártó és forgalmazó cégeknél is elhelyezkedhetnek.

Képzés időtartama:

4 félév

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc. vagy MSc. végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján.
Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Természetvédelmi mérnöki Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 19")

Képzés neve: Természetvédelmi mérnöki mesterszak

Végzettség: Okleveles Természetvédelmi mérnök

Képzés célja:

A mesterképzést sikeresen elvégzett okleveles természetvédelmi mérnökök a természetvédelmi elvek és előírások hatékony érvényesítésén dolgoznak. A természetvédelem szakterülete tervezési, szervezési, ellenőrzési és irányítási munkálatokat is magába foglal. A végzettek elhelyezkedhetnek a közigazgatásban, természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, vagy vállalhatnak vezetői szerepet állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumokban és más bemutató intézményekben. Szintén irányítóként vehetnek részt a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások működtetésében. Az okleveles természetvédelmi mérnökök számos szakterületre kiterjedő ismereteket szereznek a képzés során. Munkájuk végzéséhez természetvédelmi és ökológiai, biodiverzitási és genetikai, tájtörténeti, környezetpolitikai és jogi ismereteiket, tudásukat egyaránt tudniuk kell mozgósítani. A természetvédelmi mérnöknek készülők esetében a környezettudatos magatartás, a természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság elengedhetetlen követelmény. Emellett számos olyan – fejleszthető – egyéni adottság, készség is van, amely több más szakmához hasonlóan szükséges a hatékony munkavégzéshez. Ilyenek például a konfliktuskezelés képessége, a kreativitás, az önálló munkavégzésre való alkalmasság, a tervezési-fejlesztési és menedzselési alkalmasság vagy a szakmai felelősségtudat.

Képzés időtartama:

4 félév nappali képzésben

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc vagy MSc végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján. Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Az alábbi táblázat mutatja az MSc programokhoz elfogadott kurzusokat. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Vidékfejlesztési agrármérnök Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 20")

Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak

Végzettség: Okleveles Vidékfejlesztési agrármérnök

Képzés célja:

A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági, társadalmi és természeti környezetére való hatásait,
 • a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,
 • a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi, gazdasági, valamint projekt koordinálását és vezetését,
 • multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképességének megőrzésével kapcsolatos elveket,
 • az agrobiznisz működésének és fejlődésének nemzetközi-, nemzeti- és térségi összefüggéseit,
 • a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztés alapelveit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
 • a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
 • a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
 • szaktanácsadási feladatok ellátására,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
 • vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére.

Képzés időtartama:

4 félév nappali képzésben

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc vagy MSc végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján. Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Az alábbi táblázat mutatja az MSc programokhoz elfogadott kurzusokat. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Kertészmérnök Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 21")

Képzés neve: Kertészmérnök mesterszak

Végzettség: Okleveles Kertészmérnök

Képzés célja:

A kertészet a mezőgazdaság egy speciális szakterülete, az ehhez kötődő ismeretek szakemberei az okleveles kertészmérnökök. A mesterképzés célja, hogy diplomásainak egész Európában felhasználható tudást nyújtson ezen a szakterületen. A kertészmérnök tudása a növények ismeretének tág körét felöleli, hiszen a szak gyógynövénytani, faiskolai, gyümölcsészeti, szőlészeti-borászati, zöldségtermesztési, illetve dísznövény- és dendrológiai ismeretekkel is ellátja hallgatóit. A növényekkel kapcsolatos szakszerű tevékenységek ma már megkövetelik, hogy a kertészmérnökök növényföldrajzi, ökológiai, természetvédelmi, botanikai, szaporodás- és szaporításbiológiai, növényvédelmi, üzemtani, sőt jogi és közgazdasági tudás birtokában legyenek.
A kertészeti növények termesztésekor a szakembereknek a hatékonyság mellett a fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem szempontjait is figyelembe kell venniük. A vezetési feladatok ellátása a kertészmérnököktől megköveteli a természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételét. A kertészmérnöki munka a termesztés irányítása mellett számos egyéb területre is kiterjedhet, így például a korszerű gyakorlati módszerek alkalmazására, önálló kutatásfejlesztési feladatok megoldására, kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére.

Képzés időtartama:

4 félév nappali képzésben

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc vagy MSc végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján. Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Az alábbi táblázat mutatja az MSc programokhoz elfogadott kurzusokat. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Környezetgazdálkodási agrármérnök Mester Szak, MSc

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Magyarország
(Jelentkezési kód: "M 22")

Képzés neve: Környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszak

Végzettség: Okleveles Környezetgazdálkodási agrármérnök

Képzés célja:

A képzéscélja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,
 • a mezőgazdasági termelés természettudományos alapjait,
 • a mezőgazdasági termelés és környezet viszonyát,
 • a természetes környezet megóvásának alapelveit,
 • az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának alapjait, környezetvédelmi előírásokat,
 • a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére,
 • agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására,
 • megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és kivitelezésre,
 • agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban,
 • természetes biológiai alapú környezetvédelmi technológiák tervezésére, fejlesztésére, kivitelezésére és ellenőrzésére,
 • vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére,
 • települési környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére, irányítására,
 • az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.

Képzés időtartama:

4 félév nappali képzésben

Felvételi követelmények:

A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc vagy MSc végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján. Ha a képzettség területe nem kapcsolódik a választott MSc programhoz, az indexben szereplő vonatkozó kurzusok kreditjeit veszik figyelembe a felvételi eljárás során. Az alábbi táblázat mutatja az MSc programokhoz elfogadott kurzusokat. Feltétel, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaiból.

Teljesítendő kreditek száma:

120 kredit

Elfogadott kurzusok:

természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.